EMKOS s.r.o. získala finančnú podporu na projekt „Obstaranie inovatívnej technológie na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti EMKOS s.r.o.“ na základe Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky konajúceho v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Výskum a inovácie o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v znení neskorších predpisov.


Názov projektu: „Obstaranie inovatívnej technológie na zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti EMKOS s.r.o.“


Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
v zastúpení 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Výška NFP: 214 863,92 Eur
Obdobie realizácie: 11/2019 – 06/2020


Cieľ projektu: Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením inovatívnych technológií do strojárskej výroby.


Opis projektu: Predkladaný projekt je realizovaný obstaraním inovatívnej technológie ako hlavnej aktivity s názvom Rozvoj existujúceho MSP. V rámci hlavnej aktivity sa obstará 5 osé frézovacie centrum s výklopným vretenom a pevným stolom. Realizáciou projektu sa dosiahne inovácia výrobného procesu – frézovanie s následným dopadom na zvýšenie produktivity práce, efektívnosti výroby, zvýšenie pridanej hodnoty, zjednodušenie a urýchlenie výrobného procesu, presnejšiu kvalitnejšiu výrobu, zníženie nákladov, celkové zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a zlepšenie postavenia na trhu. Realizáciou projektu dôjde k nárastu zamestnanosti v podniku, nakoľko spoločnosť vďaka projektu vytvorí 1 nové pracovné miesto, ktoré bude obsadené osobou zo znevýhodnených sociálnych skupín.

Tento projekt je podporený z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Vložiť komentár